หัวหน้าหน่วย                                              
  นางยุพา  ลำธารทรัพย์
เจ้าหน้าที่บุคคล 6
โทร.  0-7428-7812
E-mail : yupa.l@psu.ac.th
  นางวัลดี  ชัยรัตน์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5
โทร.  0-7428-7813
E-mail :
wandee@mgt.psu.ac.th
  นายกรีฑา  จาริยะ
ลูกจ้างประจำ
โทร.  0-7428-7801
E-mail : kreetha.c@psu.ac.th


 

มีภารกิจในการจัดการงานบริหารงานบุคคล งานทะเบียนประวัติ งานพัฒนาบุคลากร

หมวดการบริหารงานบุคคล
- สรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง บุคลากร
- เลื่อนขั้น เพิ่มค่าจ้างประจำปี กรณีพิเศษสอ.บต.
- ดูงาน ประชุม สัมมนา ในประเทศต่างประเทศ
- เพิ่มวุฒิ ปรับวุฒิ เปลี่ยนตำแหน่ง
- กำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น เลื่อนระดับ
- ขอตำแหน่งทางวิชาการ ขอชำนาญการ
- ข้าราชการดีเด่น การสอบสวนวินัย
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
 
หมวดข้อมูล
- การพัฒนาบุคลากร การไปศึกษา ฝึกอบรม ฯ
- สถิติอัตรากำลังของคณะ
- ประวัติบุคลากร
- สถิติการลาออก โอนย้าย เกษียณอายุ
- สถิติวันลา
- การได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิขาการ
 
หมวดทะเบียนประวัติ
- แต่งตั้งลาออกตำแน่งบริหาร ลาออกจากราชการ
- ดูแลแฟ้มประวัติ แก้ไขวันเดือนปีเกิด
- หนังสือรับรอง กองทุน กบข. กสจ
- แจ้งการมีบุตรเพิ่ม การประกันสังคม
- สวัสดิการเคหะสงเคราะห์ ดนตรี คอมพิวเตอร์
- การศึกษาบุตร เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สถานภาพ
- เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เตรื่องราชฯ
- ควบคุมการลงเวลา ตรวจสอบวันลา การขาดราชการ
- เกษียณอายุ เกษียณด่อนกำหนด บำเหน็จบำนาญ
- ขอที่พักมหาวิทยาลัย
- ทำคำสั่งคณะ
 

 

กลับไปหน้าก่อน