หัวหน้าหน่วย                                                    
  นางจงกลนี  ต้งมิตร
นักวิชาการพัสดุ 6 
โทร.  0-7428-7834
E-mail : jongkonnee.t@psu.ac.th
  นาย มนันต์ แก้วอุทัย
ลูกจ้างประจำ
โทร. 0-7428-7838
E-mail :
manan.k@psu.ac.th
 
  นางกิ่งกาญจน์  บุญยก
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร.  0-7428-7835
E-mail : kingkan.j@psu.ac.th


 


ภาระหน้าที่ของหน่วยพัสดุ

1. การจัดหา

หลังจากที่หน่วยพัสดุได้ทราบยอดเงินที่จะนำมาใช้ในการจัดหาแล้ว หน่วยพัสดุรีบดำเนินการให้เป็นไปตามแผน  และตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มถึงฉบับที่ 5 ในส่วนที่ 2 (การซื้อการจ้าง) ส่วนท ี่3 (การจ้างที่ปรึกษา) หรือส่วนที่ 4 (การจ้างออกแบบและควบคุมงาน)  แล้วแต่กรณีเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว

การจัดหาพัสดุของหน่วยพัสดุ ได้แก่ การจัดซื้อพัสดุโดยวิธีตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา รวมทั้งการจ้างเหมาทั่วไป

2. ควบคุมและจำหน่ายพัสด

2.1 การยืม 

หน่วยพัสดุได้ให้บริการยืมพัสดุ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในงานราชการ
ตามสถานที่ต่าง ๆ โดยผู้ยืมต้องยื่นหนังสือหรือกรอกแบบฟอร์มการยืมพัสดุได้ที่หน่วยพัสดุ ซึ่งหนังสือขอยืมพัสดุดังกล่าว  จะต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน ก่อนทุกครั้ง

2.2 การควบคุม

2.2.1 การเก็บรักษาพัสดุ

เมื่อหน่วยพัสดุได้ดำเนินการจัดซื้อพัสดุเรียบร้อยแล้ว หน่วยพัสดุจะทำการลงบัญชี หรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณีโดยแยกเป็นชนิด และแสดงรายการตามที่ กวพ.กำหนด โดยมีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย

2.2.2 การเบิก-จ่ายพัสดุ

หน่วยพัสดุให้บริการเบิกจ่ายพัสดุให้กับบุคลากรของคณะฯ ตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 น. ทุกวัน โดยผู้เบิกต้องกรอกรายละเอียดการเบิกในแบบฟอร์มเบิกพัสดุ และจะต้องผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน ทุกครั้ง

2.2.3 การตรวจสอบพัสดุประจำปี 

การตรวจสอบพัสดุประจำปี เริ่มทำการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคม และจะต้องดำเนินการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันทำการ  ในการตรวจสอบจะทำการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ (1 ตค. - 30 กย.) โดยตรวจสอบพัสดุคงเหลือตามบัญชี/ทะเบียน ตรวจสอบพัสดุชำรุด/เสื่อมคุณภาพ/ไม่ควรใช้ในราชการต่อไป

2.2.4 จำหน่ายพัสดุ 

หลังจากที่ได้ตรวจสอบพัสดุเสร็จสิ้นแล้ว และพบว่าพัสดุใดหมดความจำเป็น/ ใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ก็จะรายงานไปยังหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อทำการจำหน่ายพัสดุ (ขายทอดตลาด/ โอน/ แปรสภาพ/ ทำลาย) แล้วแต่สภาพของครุภัณฑ์

2.2.5 ลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

หลังจากที่ได้จำหน่ายพัสดุไปแล้ว หน่วยพัสดุจะลงบัญชีตัดจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีทันที 

โครงสร้างหน่วยพัสดุ

- จัดซื้อ-จ้าง ครุภัณฑ์เงินงบประมาณโดยวิธีตกลงราคา/สอบราคา
- จัดซื้อ-จ้าง ครุภัณฑ์เงินรายได้โดยวิธีตกลงราคา/สอบราคา
- ประสานงานภาควิชาฯ/หน่วยงานเพื่อให้จัดส่งรายละเอียดครุภัณฑ์/งานจ้าง   เพื่อดำเนินการจัดซื้อ
- จัดทำประกาศสอบราคา
- จัดทำสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง
- ตรวจสอบและคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันสัญญา
- กำหนดรหัสครุภัณฑ์
- ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ในระบบฐานข้อมูล MIS
- เขียนรหัสครุภัณฑ์
- ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปีร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบฯ
- รายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์
- จำหน่ายครุภัณฑ์ประจำปี
- ลงทะเบียนตัดจ่ายครุภัณฑ์ที่จำหน่ายออกจากทะเบียน
- นำเงินจากการจำหน่ายครุภัณฑ์ส่งคลัง
- รายงาน/แผนจัดซื้อ-จ้าง ส่งมหาวิทยาลัยฯ ทุกเดือน
- รายงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ แจ้งขอ
- งานธุรการอื่น ๆ

- เบิก-จ่าย วัสดุ ในคลังพัสดุ
- ตรวจนับวัสดุคงเหลือในคลัง ประจำทุกเดือน พร้อมทั้งรายงาน
- บริการให้ยืม-รับคืน พัสดุ
- รับวัสดุเข้าคลังพร้อมจัดขึ้นชั้น
- ลงบัญชีครุภัณฑ์ในสมุดทะเบียน
- เขียนรหัสครุภัณฑ์
- งานธุรการอื่น ๆ 

- จัดซื้อวัสดุ เงินงบประมาณ โดยวิธีตกลงราคา
- จัดซื้อวัสดุเงินรายได้ โดยวิธีตกลงราคา
- ทำหนังสือข้อตกลงซื้อขาย-จ้าง
- ประสานงานคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ
- รับแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
- ติดต่อบริษัท/ห้าง/ร้าน ทำการซ่อมครุภัณฑ์
- ลงบัญชีซ่อมครุภัณฑ์
- พิมพ์/รวบรวมประวัติการซ่อมครุภัณฑ์ทั้งหมด เป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมไว้สำหรับการตรวจสอบ
- งานธุรการอื่น ๆ 

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.2535
ที่มา : เว็บไซต์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข  จังหวัดเชียงใหม่

 

กลับไปหน้าก่อน